Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zasady naboru

ZAWODOWA SŁUŻBA WOJSKOWA

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą  o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych „żołnierzem zawodowym może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, której wierność dla Rzeczypospolitej Polskiej nie budzi wątpliwości, posiadająca odpowiednie kwalifikacje oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej”. 

Żołnierze zawodowi pełnią zawodową służbę wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Służba ta wymaga zdyscyplinowania, lojalności  i poświęcenia.  Żołnierze zawodowi pełnią czynną służbę wojskową jako służbę stałą albo służbę kontraktową. Żołnierzem zawodowym może być zarówno kobieta jak  i mężczyzna. Żołnierze zawodowi stanowią kadrę zawodową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i tworzą trzy korpusy: korpus oficerów zawodowych, korpus podoficerów zawodowych, korpus szeregowych zawodowych. Korpusy osobowe dzielą się na grupy osobowe,
w których występuje podział na specjalności wojskowe. Przyjęcie do służby wojskowej następuje 
w drodze powołania, na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia.

 

Do służby kontraktowej powołuje się:


1)   w korpusie oficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego dyplom ukończenia studiów wyższych, mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu szkolenia w uczelni wojskowej;
2)   w korpusie podoficerów zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończoną szkołę średnią, mianowanego na stopień wojskowy kaprala (mata), po ukończeniu przez niego nauki w szkole podoficerskiej;
3)   w korpusie szeregowych zawodowych – żołnierza służby kandydackiej, posiadającego ukończone gimnazjum, po odbyciu przez niego szkolenia wojskowego w ośrodku szkolenia.

  • Powołanie żołnierza do służby kontraktowej może nastąpić jednorazowo na okres od osiemnastu miesięcy do sześciu lat. Natomiast pierwszy kontrakt na pełnienie służby kontraktowej zawiera się na okres osiemnastu miesięcy.

Żołnierz służby kontraktowej może ją pełnić przez łączny okres nieprzekraczający dwunastu lat.

  • Właściwym do zawierania kontraktów na pełnienie służby kontraktowej jest organ uprawniony do wyznaczenia żołnierza na stanowisko służbowe, na którym żołnierz będzie pełnił zawodową służbę wojskową.
  • Żołnierz służby kontraktowej najpóźniej na trzy miesiące przed dniem upływu okresu, na jaki został zawarty kontrakt, może wystąpić z wnioskiem o zawarcie kolejnego kontraktu lub powołanie do służby stałej.
  • Ponadto, do służby stałej w korpusie oficerów zawodowych powołuje się żołnierza służby kandydackiej mianowanego na stopień wojskowy podporucznika (podporucznika marynarki), po ukończeniu studiów w uczelni wojskowej.

  

Do służby stałej można powołać:

 
1)   w korpusie oficerów zawodowych:

a)   oficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b)    oficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

–    posiada dyplom ukończenia studiów wyższych,

–   posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

–    pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową;

 

2)   w korpusie podoficerów zawodowych:

a)   podoficera służby kontraktowej, który posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do służby stałej, oraz bardzo dobrą ocenę w ostatniej opinii służbowej,

b)   podoficera rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

–    posiada ukończoną szkołę średnią,

–    posiada stopień wojskowy równy lub bezpośrednio niższy od stopnia etatowego stanowiska służbowego, na jakie ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej,

–    pełnił, przed zwolnieniem ze służby i przeniesieniem do rezerwy, stałą lub kontraktową zawodową służbę wojskową.

 

Pracownik powołany do zawodowej służby wojskowej zachowuje prawo do ostatnio pobieranego wynagrodzenia od pracodawcy do końca miesiąca kalendarzowego, w którym jest obowiązany stawić się do pełnienia tej służby.

 

Stosunek pracy z pracownikiem powołanym do zawodowej służby wojskowej wygasa z dniem stawienia się do tej służby.

 

 Procedury powołania do zawodowej służby wojskowej

 

1.       Żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zainteresowani pełnieniem zawodowej służby wojskowej zgłaszają się do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który ustala, czy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, spełniają warunki do powołania do służby w danym korpusie kadry zawodowej oraz umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z przepisami normującymi przebieg zawodowej służby wojskowej.

2.       Wojskowy Komendant Uzupełnień dokonuje analizy wolnych stanowisk w jednostkach wojskowych stacjonujących na obszarze pozostającym w jego właściwości miejscowej pod względem możliwości powołania żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, do zawodowej służby wojskowej.

3.       W przypadku braku wolnych stanowisk lub gdy żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy wyraża wolę pełnienia służby także w innych jednostkach wojskowych, wojskowy komendant uzupełnień podejmuje działania zmierzające do powołania ich na stanowisko służbowe w określonej jednostce wojskowej, zgodnie z ich kwalifikacjami.

4.       Po wyrażeniu przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy woli pełnienia zawodowej służby wojskowej na określonym stanowisku służbowym wojskowy komendant uzupełnień ustala z zainteresowanymi oraz z organem właściwym do wyznaczenia na stanowisko służbowe termin i miejsce przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i egzaminu ze sprawności fizycznej.

5.       Po przeprowadzeniu rozmowy organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe występuje do dyrektora departamentu Ministra Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr
o wyrażenie zgody na wydanie zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe
w jednostce wojskowej.

6.       Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wydaje zgodę na podstawie określonych na dany rok kalendarzowy limitów powołań do zawodowej służby wojskowej.

7.       Po wyrażeniu zgody przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr organ właściwy do wyznaczenia na stanowisko służbowe wydaje żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy zaświadczenie o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe.

8.       Po uzyskaniu zaświadczenia żołnierz rezerwy lub osoba, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, składają w kancelarii wojskowej komendy uzupełnień pisemny wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

9.       Wojskowy komendant uzupełnień po analizie dokumentów złożonych przez żołnierza rezerwy lub osobę, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, kieruje ich do wojskowej komisji lekarskiej - w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do zawodowej służby wojskowej oraz wojskowej pracowni psychologicznej - w celu wydania orzeczenia psychologicznego w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

10.   Po spełnieniu wszystkich wymogów oraz pozytywnym rozparzeniu wniosku żołnierza rezerwy lub osoby, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, o powołanie do zawodowej służby wojskowej i podpisaniu kontraktu, wojskowy komendant uzupełnień doręcza żołnierzowi rezerwy lub osobie, o której mowa w art. 17a ust. 1 ustawy, skierowanie do jednostki wojskowej, w której zostali oni wyznaczeni na stanowisko służbowe.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl