Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Służba kandydacka

Osoba zainteresowana zawodową służbą wojskową w korpusie oficerów zawodowych może starać się o powołanie do tego korpusu w drodze ukończenia akademii wojskowej, wyższej szkoły oficerskiej lub studium oficerskiego. W każdym przypadku kandydat na oficera musi przejść etap służby kandydackiej, przygotowującej go do pełnienia zawodowej służby wojskowej.

Osoba ubiegająca się o powołanie do korpusu oficerów zawodowych może rozpocząć szkolenie w jednej z uczelni wojskowych.
         Termin składania dokumentów do 31 marca danego roku po uruchomieniu rejestracji elektronicznej na dany kierunek studiów

Zasady rekrutacji znajdują się na stronach internetowych niżej wymienionych uczelni wojskowych:


Studia te adresowane są do absolwentów szkół średnich (posiadających świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych), pragnących zdobyć wykształcenie wyższe oraz chcących związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach Wojska Polskiego zdobywając ciekawy zawód - oficera WP

Studia są bezpłatne. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i umundurowania ponosi państwo.   
O przyjęcie do uczelni wojskowej może ubiegać się osoba:

 • niekaralna sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej;
 • mająca ukończone 18 lat;
 • posiadająca wykształcenie: - średnie z maturą do Wyższej Szkoły Oficerskiej

Osoby zainteresowane składają wnioski o powołanie do służby kandydackiej do Rektora-Komendanta danej uczelni do 31 marca danego roku.

Do wniosku dołącza się:

 • świadectwo;
 • życiorys;
 • odpis skrócony aktu urodzenia;
 • informacje o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego;
 • potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych;
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.


          Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami kandydat kierowany jest na badania w celu ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej do Wojskowej Pracowni Psychologicznej  i Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie. Kandydaci do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oprócz w/w badań kierowani są na badania  dodatkowe wykonywane w  Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie. Natomiast w przypadku Akademii Marynarki Wojennej  kandydat kierowany jest do Wojskowej Komisji Morsko-Lekarskiej Marynarki Wojennej w Gdańsku.

Po spełnieniu powyższych warunków kandydaci kierowani są na egzaminy wstępne, które obejmują:

 • test sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego / dotyczy kandydata, który nie zdawał jęz. ang. na egzaminie maturalnym /
 • analiza wyników egzaminu maturalnego
 • rozmowę kwalifikacyjną;

Podstawą przyjęcia jest suma punktów uzyskanych podczas postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej.

Limit miejsc na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2017/2018:

Wojskowa Akademia Techniczna - Limit 595:

 • budownictwo (27),
 • chemia (17),
 • elektronika i telekomunikacja (201),
 • geodezja i kartografia (40),
 • informatyka (75),
 • kryptologia i cyberbezpieczeństwo (55),
 • logistyka (35),
 • lotnictwo i kosmonautyka (50),
 • mechanika i budowa maszyn (18),
 • mechatronika (77).

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Limit 333:

 • inżynieria bezpieczeństwa(60),
 • zarządzanie (273).

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie - Limit 122:

 • logistyka (13),
 • lotnictwo i kosmonautyka (87),
 • nawigacja (22).

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - Limit 100:

 • informatyka (20),
 • mechanika i budowa maszyn (20),
 • mechatronika (20),
 • nawigacja (28),
 • systemy informacyjne w bezpieczeństwie (12).

Podstawa: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia
14 lutego 2017 r. Dz. U z 21 lutego 2017r. poz. 315 w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych. (Dz. U. z 2017 r. poz. 315)

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl