Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

W 2019 r. prowadzony będzie nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w następujących uczelniach wojskowych:


1. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

3. Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu

4. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.

Nabór na szkolenie wojskowe przeprowadza się spośród osób posiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym:

  •     absolwentów uczelni niebędącymi żołnierzami zawodowymi;
  •     podoficerów zawodowych;
  •     szeregowych zawodowych, którzy pełnią zawodową służbę wojskową przez co najmniej trzy lata;
  •     absolwentów krajowych uczelni medycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni wojskowej składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem  Wojskowego Komendanta Uzupełnień właściwego ze względu na miejsce stałego zameldowania dokumenty określone w zasadach naboru:
1)    wniosek wraz z kwestionariuszem osobowym (wydruk kwestionariusza osobowego    
 i wniosku, po dokonaniu rejestracji elektronicznej i zatwierdzeniu ankiety);
2)    dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów II stopnia, dokument w oryginale (w przypadku braku dyplomu honoruje się zaświadczenie wydane przez uczelnię o ukończonych studiach II stopnia – zawierające kierunek studiów, ocenę z egzaminu końcowego oraz uzyskany tytuł) – najpóźniej w dniu stawiennictwa na postępowanie rekrutacyjne w AWL;
3)    życiorys;
4)    odpis skrócony aktu urodzenia – dokument w oryginale;
5)     potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej w wysokości 100 zł ;
6)    kserokopię dowodu osobistego;
7)    zdjęcie legitymacyjne (podpisane);
8)    informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) UWAGA!            
Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego ma być wystawiona z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (zmiana dokonana na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych).                       

W procesie rekrutacyjnym stosowana jest zasada zgodności ukończonego     kierunku studiów z wybranym przez kandydata korpusem osobowym (grupą    osobową).Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa:  Decyzja nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 09.0.2018 r.
Szczegółowe informacje na stronie  internetowej

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl