Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Ochrona danych osobowych

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa - Śródmieście w związku z realizacją zadań ustawowych.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa - Śródmieście z siedzibą:

    ul. Mierosławskiego 22, 01-558 Warszawa

Zgodnie z art. 158 pkt. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), inspektorem ochrony danych w WKU jest pan Jarosław Rycaj, tel. 261-877-612  (adres pocztowy jak w punkcie 1), adres e-mail: j.rycaj@ron.mil.pl;

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych Wojskowego Komendanta Uzupełnień na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

  • dostępu do danych osobowych,
  • żądania ich sprostowania,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
  • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl