Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA


Podstawy prawne:

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z 21.11.1967 (tj. Dz. U. z 2018r poz. 1459 j.t.)

Rozporządzenie MON z dnia 06 09.2010r w sprawie służby przygotowawczej (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 449)

Rozporządzenie MON z dnia 31 07.2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. z 2013r. poz. 1026)

Informacje ogólne

Służba przygotowawcza jest realizowana stosownie do potrzeb uzupełnieniowych Sił Zbrojnych RP i jej głównym przeznaczeniem jest przygotowanie żołnierzy rezerwy na uzupełnienie w jednostkach wojskowych stanowisk służbowych przewidzianych dla żołnierzy Narodowych Siłach Rezerwowych (NSR). Z tego powodu, każda osoba powołana do służby przygotowawczej ma gwarantowaną możliwość zawarcia w ostatnim okresie jej pełnienia kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych po jej zakończeniu. Służba przygotowawcza otwiera również drogę do zawodowej służby wojskowej, do której może być przyjęta wyłącznie osoba posiadająca wyszkolenie wojskowe (odbywała służbę wojskową i jest żołnierzem rezerwy), a żołnierze Narodowych Sił Rezerwowych są priorytetowo traktowani przy obsadzaniu stanowisk żołnierzy zawodowych.
Aby wstąpić do Narodowych Sił Rezerwowych lub zostać żołnierzem zawodowym konieczne jest więc odbycie przeszkolenia wojskowego w ramach służby przygotowawczej przez osoby, które wcześniej nie odbywały żadnej formy służby wojskowej.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej na potrzeby poszczególnych korpusów trwa do:
- 4 miesięcy w korpusie szeregowych;
- 5 miesięcy w korpusie podoficerskim;
- 6 miesięcy w korpusie oficerskim.
Powyższe szkolenie kończy się egzaminem z nabytych umiejętności ogólnowojskowych i specjalistycznych.
Odbycie służby przygotowawczej to nie tylko element patriotycznej i obywatelskiej postawy, ale także inwestycja w siebie. Otwiera ona potencjalną drogę do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz zawodowej służby wojskowej.
Plan przebiegu służby przygotowawczej:
• szkolenie podstawowe - około 3 miesięcy,
• uroczysta przysięga wojskowa,
• urlop,
• szkolenie specjalistyczne ( w zależności od korpusu od 1 do 3 miesięcy).

Aby ubiegać się o powołanie do służby przygotowawczej należy złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień  wraz z wymienionymi w nim załącznikami.


ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!!!


Do odbycia służby przygotowawczej powoływani są ochotnicy, których kwalifikacje zawodowe i kierunek wykształcenia są zgodne z potrzebami Sił Zbrojnych. Do służby przygotowawczej mogą być powołani ochotnicy posiadający uregulowany stosunek do służby wojskowej, a także inne osoby (w tym kobiety) niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego. Powołanie do tej służby powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba niekarana za przestępstwo umyślne, posiadająca obywatelstwo polskie, odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej, wiek co najmniej osiemnastu lat oraz:
- wykształcenie co najmniej gimnazjalne w korpusie szeregowych;
- wykształcenie co najmniej średnie (matura nie jest wymagana) w korpusie podoficerów;
- wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe (licencjat, inżynier) w korpusie oficerów.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Podczas odbywania służby przygotowawczej będziesz otrzymywać również odpowiednie uposażenie (wynagrodzenie) w korpusie osobowym:
- szeregowych - 30% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie około - 960 zł brutto);
- podoficerów - 40% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie około -1280 zł brutto);
- oficerów - 60% najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego (obecnie około -1920 zł brutto).
Po ukończeniu służby przygotowawczej i przeniesieniu do rezerwy otrzymasz również stosowną odprawę pieniężną w wysokości: (2000 zł brutto).

   
Procedury


POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ

1) Złożenie przez kandydata wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.

<<pobierz wniosek>>

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:

* odpis świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych – w zależności od korpusu, na potrzeby którego prowadzone będzie kształcenie;
* inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, kserokopie dowodu osobistego, prawa jazdy (jeśli posiada);

2) Etapy postępowania rekrutacyjnego:

ETAP 1 – postępowanie przygotowawcze – analiza dokumentów (przyznanie punktów wg tabeli), rozmowa wstępna, skierowanie na badania do Pracowni Psychologicznej i Terenowej Wojskowej Komisji Lekarskiej.

ETAP 2 – rozmowa kwalifikacyjna – określenie motywacji i predyspozycji ochotnika do pełnienia służby przygotowawczej. Lista zapraszanych kandydatów ustalana jest na podstawie punktacji przyznanej podczas postępowania przygotowawczego.

ETAP 3 – postępowanie kwalifikacyjne – w oparciu o otrzymany przez wojskową komendę uzupełnień limit miejsc do szkolenia na potrzeby określonego korpusu osobowego w terminach, w których następuje powołanie.

3) Komisja udziela rekomendacji do powołania ochotnikom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą liczbę punktów.

4) Wojskowy Komendant Uzupełnień na podstawie rekomendacji wydaje ochotnikom kartę powołania do służby przygotowawczej.

Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną możesz otrzymać po otrzymaniu przez WKU limitu powołania na dany turnus, nie wcześniej jak na 14 - 30 dni przed terminem danego turnusu szkolenia w służbie przygotowawczej,  a najpóźniej w przeddzień tego terminu. Zaproszenie na rozmowę otrzymasz telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne będzie miało zatem charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia


Przydatne kwalifikacje.


KWALIFIKACJE PRZYDATNE W WOJSKU

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 września 2010 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w wojsku

1) kwalifikacje przydatne w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą";

2. Kwalifikacjami przydatnymi w wojsku, o których mowa w art. 132a ust. 1 i art. 132b ust. 1 ustawy, są:
1) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C";
2) kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów - prawo jazdy kat. "C+E";
3) operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
4) operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych;
5) nurka;
6) płetwonurka;
7) skoczka spadochronowego;
8) ratownika medycznego/sanitariusza;
9) kucharza.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl