Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Akty prawne

1. Ustawa z dnia 11września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. 2010.90.593 z późniejszymi zmianami);

 

2. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015.827 z późniejszymi zmianami);

 

3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych (Dz. U. 2014.poz 1622;

 

4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu korzystania przez żołnierzy zwolnionych z czynnej służby wojskowej, a także małżonków oraz dzieci pozostających na utrzymaniu żołnierzy, którzy zaginęli lub ponieśli śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (Dz. U. 2009.94.778);

 

5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.05.2007 r. w sprawie określenia organów wojskowych właściwych do ewidencjonowania stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. 2007.99.669);

 

6. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5.06.2007 r. w sprawie stanowisk pracy związanych z obronnością kraju w administracji publicznej (Dz. U. 2007.106.724);

 

7. Decyzja Nr 440/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.10.2007 r. w sprawie    działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej  (Dz. Urz. MON 2007.19.198);

 

8. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2008.69.415).

 

9.     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. 2008.227.1505).

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień Warszawa - Śródmieście
Mierosławskiego 22
01-558 Warszawa
tel. 261877847
fax. 261878676
wku.warszawa.srodmiescie@ron.mil.pl